اعتراف

خدایا؛ من : به خاطر اسراف درباره ی خویش خوارم، عملم مرا به عرصه ی هلاکت برده،

و هو سم مرا به تباهی انداخته و شهوتم مرا محروم نموده.

مولای من

ازتو درخواست می کنم،درخواستی که به سبب آرزوهای دور و دراز به لهو و بیهوده کاری

پرداخته، و بدنش به خاطر سلامتی از عبادات باز مانده ودلش بواسطه ی فراوانی نعمت

به فتنه ی لذت افتاده، و اندیشه هایش نسبت به کارش کم است.

درخواست کسی که آرزو براو غالب شده و هوای نفس گرفتارش کرده و دنیا بر او دست

یافته و مرگ بر سرش سایه انداخته.

درخواست کسی که گناهانش را بسیار شمرده و به خطاهای خود اعتراف کرده.

درخواست کسی که پروردگارش جز تو و سر پرستی غیر تو و رهاننده ای جز تو ندارد .

/ 0 نظر / 22 بازدید