جملات بزرگان درباره زن

زن شاهکار خلقت است
برنارد شاو


در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل
مالرب


تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است
امرسون


زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست
آناتول فرانس


اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟
ناپلئون


مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان
رومن رولان


اگر از طبقه‌ بالا زن‌ بگیرید، به‌جای‌ خویشاوند ارباب‌ خواهید داشت‌
لئوپول


مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند
ته ورسیه


خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند
رابیندرانات تاگور


زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است
گوته


برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...
مارکوس آنا


منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود
لامارتین


چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
ویلیام شکسپیر


هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است

شیلر


زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند
مارک تواین


زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،
نمونه عطوفت و چشمه عنایت است
اقبال لاهوری


آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،
تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد

/ 0 نظر / 27 بازدید