حیوان سال تولد شما

آیا می دانید سال تولد شما سال چه حیوانی بوده ؟

------------------------

برای بدست آوردن نام حیوان بر سال موردنظر از یک فرمول ساده استفاده

می کنند. عدد سال را منهای عدد 6 می کنند و عدد بدست آمده را بر 12

تقسیم می نمایند. باقیمانده تقسیم که اعشار آن مورد نیاز نیست و کمتر از    

12می باشد، نام حیوان را برای سال مورد نظر مشخص می کند.


برای مثال برای آنکه بدانیم در1394چه نام حیوانی بر سال اطلاق خواهد

شد، عدد 1394 را منهای 6 می کنیم و حاصل را بر 12 تقسیم می نماییم.

باقیمانده این تقسیم، مطابق جدول پائین نام حیوان را مشخص می کند.

1388 =1394-6

12÷1388 (بدون اعشار) با باقیمانده 8 است.

با مراجعه به جدول در ردیف هفت، نام گوسفند دیده می شود. پس

بنابراین سال 1393 سال گوسفند خواهد بود.

مثاله دیگر، می خواهیم بدانیم سال 1395 به نام چه حیوانی است؟
1389=1395-6

12÷1389 که بدون در نظر گرفتن اعشار، باقیمانده معادل 9 می باشد.

در ردیف 9 جدول، نام میمون به چشم می خورد، پس بنابراین سال

1395سال میمون لقب خواهد گرفت، اما ساده تر از این می توان به ترتیب

  • زیرنماد حیوان هر سال را جستجو کرد: 

نام سال به ایرانی / نام سال به چینی


سال موش / موش = 1303 - 1315 - 1327 - 1339 - 1351 - 1363 - 1375 - 1387


سال گاو / گاو = 1304 - 1316 - 1328 - 1340 - 1352 - 1364 - 1376 - 1388


سال پلنگ / ببر = 1305 - 1317 - 1329 - 1341 - 1353 - 1365 - 1377 - 1389


سال خرگوش / گربه = 1306 - 1318 - 1330 - 1342 - 1354 - 1366 - 1378 - 1390


سال نهنگ / اژدها = 1307 - 1319 - 1331 - 1343 - 1355 - 1367 - 1379 - 1391


سال مار / مار =  1308 - 1320 - 1332 - 1344 - 1356 - 1368 - 1380 -1392


سال اسب / اسب = 1309 - 1321 - 1333 - 1345 - 1357 - 1369 - 1381 -1393


سال گوسفند / بز =  1310 - 1322 - 1344 - 1346 - 1358 - 1370 - 1382 -1394


سال میمون / میمون= 1311 - 1323 - 1335 - 1347 - 1359 - 1371 - 1383 - 1395


سال مرغ / خروس = 1312 - 1324 - 1336 - 1348 - 1360 - 1372 - 1384 - 1396


سال سگ / سگ = 1313 - 1325 - 1337 - 1349 - 1361 - 1373 - 1385 - 1397


سال خوک / خوک = 1314 - 1326 - 1338 - 1350 - 1362 - 1374 - 1386 - 1398 


/ 0 نظر / 186 بازدید