50 صفت روز غدیر خم


آنچه در زیر می خوانید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیــــر است که از روایات برگرفته‏ شده است :

1 ـ بزرگترین عید خدا؛ "عیدالله الاکبر"
2 ـ روز گشایش؛ "یوم وقوع الفرج"
3 ـ روز خشنودى پروردگار؛ " یوم مرضاة الرحمن"
4 ـ روز زبونى شیطان؛ " یوم مرغمة الشیطان"
5 ـ روز مشعل فروزان دین؛ " یوم منار الدین"
6 ـ روز بپا خاستن؛ " یوم القیام"
7 ـ روز شادمانى؛ " یوم السرور"
8 ـ روز لبخند؛ " یوم التبسم"
9 ـ روز راهنمایى؛ " یوم الارشاد"
10 ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ "یوم رفع الدرج"
11 ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ " یوم وضوح الحجج"
12 ـ روز آزمایش بندگان؛ " یوم محنة العباد"
13 ـ روز راندن شیطان؛ " یوم دحر الشیطان"
14 ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ " یوم الایضاح"
15 ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ " یوم البیان عن حقایق الایمان"
16 ـ روز ولایت؛ " یوم الولایة"
17 ـ روز کرامت؛ " یوم الکرامة"
18 ـ روز کمال دین؛ " یوم کمال الدین"
19 ـ روز جداسازى حق از باطل؛ " یوم الفصل"
20 ـ روز برهان؛ " یوم البرهان"
21 ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ " یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) "
22 ـ روز گواهى و گواهان؛ " یوم الشاهد و المشهود"
23 ـ روز پیمان؛ " یوم العهد المعهود"
24 ـ روز میثاق؛ " یوم المیثاق المأخوذ"
25 ـ روز آراستن؛ " یوم الزینة"
26 ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ " یوم قبول اعمال الشیعة"
27 ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ " یوم الدلیل على الرواد"
28 ـ روز امن و امان؛ " یوم الامن المأمون"
29 ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ " یوم ابلاء السرائر"
30 ـ عید اهل بیت(ع)؛ " عید اهل البیت(ع)"
31 ـ عید شیعیان؛ " عید الشیعة"
32 ـ روز عبادت؛ " یوم العبادة"
33 ـ روز اتمام نعمت؛ " یوم تمام النعمة"
34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ " یوم اظهار المصون من المکنون"
35 ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ " یوم ابلاء خفایا الصدور"
36 ـ روز تصریح برگزیدگان؛ " یوم النصوص على اهل الخصوص"
37 ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ " یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)"
38 ـ روز نماز؛ " یوم الصلاة"
39 ـ روز شکرگزارى؛ " یوم الشکر"
40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " یوم الدوح"
41 ـ روز غدیر؛ "یوم الغدیر"
42 ـ روز روزه‏ دارى؛ " یوم الصیام"
43 ـ روز اطعام؛ " یوم اطعام الطعام"
44 ـ روز جشن؛ " یوم العید"
45 ـ روز عالم بالا؛ " یوم الملأ الاعلى"
46 ـ روز کامل کردن دین؛ " یوم اکمال الدین"
47 ـ روز شادابى؛ " یوم الفرح"
48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ " یوم الافصاح عن المقام الصراح"
49 ـ روز افشاى پیوند میان کفر و نفاق؛" یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود"
50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ " یوم الجمع المسؤول"

/ 0 نظر / 38 بازدید